Vakıflar İdaresine Ait Haspolat Bölgesindeki Arazinin KISAV’a Verilmesinde Yasal Aykırılık, Usulsüzlük, Eşitsizlik Olup Olmadığı Hakkında Meclis Araştırma Komitesi Başkanlığına;
Aşağıda belirtmiş olduğumuz konuların Rapora şerh düşülmesi ile ilgili gereğini rica eder, saygılar sunarız.

“CTP-BG Grubu olarak, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesine ait Haspolat Bölgesindeki arazinin KISAV’a verilmesinde yasal aykırılık, usulsüzlük, eşitsizlik olup olmadığı ile ilgili araştırma yapmak üzere kurulan Komitenin üyeleri olarak gerek Komitenin yapmış olduğu toplantılara katılan davetlilerden gerekse ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan bilgilerden aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır:
            Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi tarafından verilen tüm bilgilerde Dairenin bahse konu arazi ile ilgili hedefinin kira geliri elde etmek değil kuruluş amaçları doğrultusunda yatırımlar yapmak olduğu saptanmıştır. İhalesi sonuçlanmasına rağmen bahse konu arazi üzerine Daireye önemli maddi gelir getireceği düşünülen bir alış-veriş merkezi yatırımının gerekçe gösterilmeden ihale bitiminden bir gün sonra iptal edilmesi, başka eğitim kurumları tarafından yapılan kiralama taleplerine gerekçe gösterilmeden olumlu yanıt verilmemesi, bahse konu 200 dönümlük değerli arazinin yıllık 100 Türk Lirası gibi sembolik bir bedel karşılığında kiralanmış olması ve yapılan sözleşme gereği araziye cami, barınak ve sosyal tesisler inşa edilerek bunların sözleşmede belirtilen şekilde Bakanlık ve Daireye devredilecek olması yapılan işlemin basit bir arazi kiralamadan öte kapsamlı bir yatırım olduğu saptamasını doğrulayan bulgulardır.
Bu noktadan hareketle, yapılan işlemde yasal aykırılık, usulsüzlük ve eşitsizlik olup olmadığının saptanabilmesi için öncelikle Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin her türlü yatırımı nasıl yapabileceğini düzenleyen 73/1991 Sayılı Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasına ve bu Yasa tahtında çıkarılan Vakıflar İdaresi ve bağlı İşletmelerin Satın Alma, İhale ve İnşaat Hizmetleri Temin Tüzüğüne bakmak gerekmektedir. Bu yasanın 6’ncı maddesinin (4)’üncü fıkrası yirmi asgari ücretin üzerindeki ihtiyaçların Genel Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun Kararı ile ihaleye çıkılmak suretiyle karşılanacağı kuralını getirmektedir. Yapılan sözleşmede belirtilen cami, barınak ve sosyal tesisler gibi yatırımların değeri açıkca 20 asgari ücretten fazla olduğundan yasa gereği ihaleye çıkmak gerekirken bu yapılmamıştır. Bu durumda yapılan işlemin yasalara uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.
Konu “Eşitlik ilkesine uygunluk” açısından incelendiğinde, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesince bahse konu arazi üzerine ne gibi bir yatırım talep edildiğinin yerleşik usullere göre kamuoyuna duyurulmaması ve bir ihale şartnamesi hazırlanıp ihaleye çıkılmaması nedeniyle bu ilkenin sürecin başından itibaren ihlal edildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, KITSAV’ın Vakıflar İdaresinden arazi talebi dahi olmadığı dönemlerde mevcut yerleşkesinin yanında bulunan bu araziyi eğitim ve kültürel amaçlı ek tesisler için kiralamak isteyen ve kiralanacak araziye cami yapıp Daireye hibe etmek için projesini de hazırlatan bir eğitim kurumu varken ve bu üniversite ile uhdesinde ilahiyat lisesi ve fakültesi açmak şartı gibi şartlar da koyup anlaşma yolu açıkken buna fırsat tanınmaması ve arazinin bu şekilde KITSAV’a verilmesi eşitlik ilkesinin açıkça ihlal edildiğinin bir başka göstergesidir.
Usullere uygunluğuna bakıldığında ise, Vakıflar İdaresinin günümüze kadar arazi kiralanmasında açık artırma veya ihale usulünü uyguladığı bilinmektedir. Buna rağmen bahse konu arazinin uzun vadede kiralanması amacıyla ihaleye çıkılmamasının bir ilk olduğu ve Vakıflar İdaresinin kendi yerleşik usul ve teamüllerine aykırı hareket ettiği de görülmektedir. Diğer taraftan, sözleşmede inşa edileceği taahhüt edilen binalarla ilgili olarak Daire tarafından herhangi bir kalite seviyesi, şartname, denetleme vs gibi unsurun sözleşmeye konulmuş olmaması, benzer yatırımlarda görülen yerleşik usullerin tamamen dışında olup ilerde Daire için büyük bakım onarım masrafları çıkması riskini de beraberinde getirmektedir.
 
Yukarda ifade edilenlerin yanında, Hala Sultan İlahiyat Koleji/Lisesi adı altında eğitime başlayan okulun, yürürlükteki mevzuata uygun olmayan bir şekilde eğitim vermeye başladığı da Komite toplantılarına katılan bilirkişiler tarafından ifade edilmiştir. Hala Sultan İlahiyat Koleji/Lisesinin 69/1989 Sayılı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasasının 6’ncı maddesinin (6)’ncı fıkrası tahtında kurulduğu verilen bilgilerde belirtilmiştir. Ancak 69/1989 Sayılı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası incelendiğinde öğretmen, bina, araç-gereç ve bunlar için gerekli mali yükümlülüklerin bütçede yer alması gibi ilgili amir kuralların hiçbiri yerine getirilmemiş, buna rağmen öğrenci kabulü yapılmış ve yasal düzenlemesi yapılmamış bu kurum için bina inşaatına da devlet töreni ile başlanmıştır. Tüm bunlar yürürlükteki mevzuatımızın açıkça ihlali anlamı taşımaktadır.
 
Son olarak, konu hakkında Meclis Araştırma Komitesi kurulmuş olup bu komite çalışmalarına devam ederken Hükümetin böyle bir Komite yokmuş gibi davranarak bahse konu inşaatın temel atma törenine katılması ve arazide oldu bittiler yaratılmasına ortak olması Meclisin iradesine karşı yapılmış son derece büyük bir saygısızlık olarak değerlendirilmektedir.
 
Yukarıda bahsetmiş olduğumuz gerekçeler ışığında, CTP-BG Grubu olarak, yasalara uygunluğun sağlanması, fırsat eşitliğinin tekrardan inşa edilmesi, usullere uygun hareket edilmesi ve ileride de yürürlükteki mevzuata uygun olmadan eğitim yuvaları gibi önemli konuların keyfilik taşımaması amacıyla gerekli önlemlerin acilen alınması gerekliliğini vurgular, daha geniş bilgiyi Genel Kurul aşamasında sunacağımızı belirtiriz.”
 
 
 
 Özdil NAMİ
CTP-BG Lefkoşa Milletvekili
                     Prof. Dr. Mehmet ÇAĞLAR
                  CTP-BG Güzelyurt Milletvekili
 
19 Eylül 2012