Hükümet Gorno Tepesi’nde kıyıma mı hazırlanıyor?

UBP-DP Hükümeti, hukuku ve kamu yararını hiçe sayan, plansız, programsız, şeffaf olmayan ve kamuoyu denetiminden ısrarla uzak tutmaya çalıştığı icraatlarına devam ediyor. Bu girişimlerin son örneği Gorno Tepesi’nde gündeme gelmiş, Hükümet icraatlarını yakın takibe alan Partimiz, oluşturduğumuz Çalışma Grubu’nun yerinde yaptığı incelemelerin ardından şu sonuçlara ulaşmıştır:

1- Gorno Tepesi, Karşıyaka köyünün güneyinde, Pafta/harita XI/21E2 Parsel 94 ve XI/22W2 Parsel 5 olarak “Korno Forest” ismi ile kayden orman alanıdır. “Korno Forest” olarak kayıtlı orman alanı 707 dönüm olup Yüksek Orman Alanıdır. Bu nedenle özel kişilere devredilmesi veya uzun vadeli kiralanması yasal olarak mümkün değildir.
2- H(K-1) 1651-2016 sayılı Bakanlar Kurulu kararında yer alan parsel numaralarının yanlış olduğu saptanmıştır. Bu durumda bu Bakanlar Kurulu kararı geçersizdir.
3- Yapılması tasarlanan projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu bulunmamaktadır. Projenin karar süreci tamamlanmadan söz konusu rapor, konusunda uzman kişilere hazırlatılmalı, tüm çevresel riskler ve alınacak tedbirler detaylı bir şekilde ortaya konulmalı ve mutlaka halkın bilgisine getirilmelidir.
4- Teleferiğin temel tercih amacı ulaşım olmalıdır. Oysa şu anda önümüzde başlangıç ve varış noktalarında herhangi bir faaliyet ünitesi bulunduğunu gösteren bir proje yoktur.
5- Proje detaylarına ulaşılamamakla birlikte, teleferiğin varacağı nokta olduğu düşünülen Gorno Tepesi, insan etkinliklerinin yer almadığı bir alandır ve birçok tür için eşsiz bir ekosistem oluşturmaktadır. Buraya yapılacak herhangi bir tesisin olumsuz etkileri maksimum düzeyde olacaktır.
6- Flora açısından değerlendirildiğinde, Beşparmakların kuzeye bakan diğer zirvelerinde olduğu gibi burada da, doğal yaban türleri dışında endemik olan Lapta Damkoruğu (Sedum lampusae) ve çeşitli türlerin olduğu bilinmektedir. Ayrıca, Selvili Tepe’de var olan yine endemik ve nesli tükenme noktasında olan koruma altındaki Casey’in Hazareni (Delphinum casey) türünün de bu noktada bulunduğunu söylemek mümkündür.
7- Fauna açısından da bölge zengin olup, özellikle ülkemizin tek yerli kartal türü olan Tavşancıl Kartal’ın (Hieraaetus fasciatus) üreme ve beslenme alanı olduğu bilinmektedir. Bölgede insan faaliyetlerinin artması kartalların üremesini olumsuz etkileyecektir.
8- Bahse konu alan Girne Dağları Akiferi’nin beslenme sahası içerisinde olup re-kristalize kireçtaşı formasyonudur. Bu bakımdan bölgede yapılacak her türlü yapılaşma akiferin kirlenmesine veya kalitesinin bozulmasına yol açacaktır.
9- Gorno Tepesi olarak bilinen bölge ülkemiz adına önemli bir jeolojik mirastır. Yapılacak yatırım bu jeolojik mirasın tahribatına yol açacaksa bu çok ciddi bir katliam olacaktır.

Gorno Tepesi’nde hayata geçirilecek bir “teleferik projesi”nin arz ettiği çevresel riskler yukarıda sıralandığı gibidir. Ancak bunların ve bunlara benzer risklerin doğru ve bilimsel bir zeminde tartışılabilmesi için projenin net bir biçimde ortaya çıkması ve kamuoyuyla hukuka uygun bir biçimde paylaşılması gerekmektedir. Ülkemizde öncü sektör olarak kabul edilen turizmin, sürdürülebilir, planlı ve programlı bir şekilde ele alınması, bugünkü ve gelecek kuşakların haklarının korunması açısından yaşamsal önemdedir. Bu alanda yapılacak yatırımların ciddiyetle değerlendirilmesi ve kamuoyu önünde bilim temelli tartışmalar yapıldıktan sonra hayata geçirilmesi gerekir. Hükümetin bugüne kadar bu konuda ortaya koyduğu performans ve yatırımların ciddiye alınacak herhangi bir proje ortaya konulmaksızın gündeme gelmesi Gorno Tepesi’nde çevre ve turizm açısından geri döndürülmesi mümkün olmayan, dolayısıyla gelecek kuşakların haklarından çalan yeni bir kıyımın ortaya çıkması endişelerini artırmaktadır. Proje konusunda alan rezerv ederken, yukarıda belirtildiği gibi parsel numaralarını dahi doğru tespit edemeyen bir hükümetin bu alanda yatırım yapmaya kalkışması halkımız ve ülkemiz adına göze alabileceğimiz bir risk değildir. Bu nedenle hükümeti, ciddiyete, bu maceradan vazgeçmeye ve kamuoyuyla paylaşılmayan herhangi bir projeyle ilgili herhangi bir çalışmaya girişmemeye davet eder, konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi saygılarımızla paylaşırız.