Öğretmenlerin toplumsal statülerine ilişkin ILO ve UNESCO’nun 5 Ekim 1966’da kabul ettiği ortak belgeden sonra her yıl 5 …

 Öğretmenlerin toplumsal statülerine ilişkin ILO ve UNESCO’nun 5 Ekim 1966’da kabul ettiği ortak belgeden sonra her yıl 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 

 
Bu vesileyle CTP-BG olarak Kıbrıslı Türk ve Rum öğretmenlerle Türkiye ve dünya öğretmenlerinin Öğretmenler Günü’nü kutlar, görevlerinde başarılar dileriz.
 
2004 öncesinde 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nün kutlanmasına UBP hükümetlerince olanak tanınmıyor, 5 Ekim’in çalışma takvimine girmesine izin verilmiyordu. Ancak CTP-BG Hükümetleri döneminde 5 Ekim’ çalışma takvimine girmiş, ILO ve UNESCO tarafından kabul edilen ortak belgede çerçevesinde öğretmenlerle ilgili birçok konuda çalışmalar yapılmış, öğretmenlerin statüleri yükseltilmeye çalışılmıştır. Bunlardan bazılarını yeniden hatırlayalım:
 
1- Siyasi düşünceleri ve gazetede yayımlanan bir makalesi nedeniyle görevinden alınan Nilgün Orhon görevine iade edildi (2004).
 
2- Öğretmenler aleyhine açılan bütün davalar geri çekildi (2004).
 
3- UBP-TKP hükümeti döneminde 3’ten 1’e düşürülen profesyonel sendikacı sayısı hükümetimiz döneminde yeniden 3’e çıkarılmıştır.
 
4- UBP-TKP hükümeti döneminde 5 aydan 3 aya düşürülen yaz mesaisi hükümetimiz döneminde yeniden 5 aya çıkarıldı.
 
5- Özel bir nedenden dolayı istifa eden ve emekliye ayrılma hakkını kazanamayan kamu görevlileri ile öğretmenlere UBP hükümetinin koyduğu yeniden kamu görevine girme engeli, hükümetimiz döneminde kaldırıldı.
 
6- 2003 yılında Atatürk Öğretmen Akademisi sınavını kazandıkları halde, siyasi nedenlerle mülakatta elenen ve Akademi’ye alınmayan 4 öğrencimize hakları iade edildi(2004).
 
7- CTP-BG Hükümet döneminde A ve B öğretmen statüleri oluşturulmuştur. Bu statüye gelen öğretmenlerin barem içi artış almaları yanı sıra B öğretmenin haftada 2 ders saati, A öğretmenin haftada 5 ders saati ders indirimi almaları sağlanmıştır.
 
8- Öğretmenler Sınav Tüzüğü’nde yapılan düzenlemeyle; yükselmelerde öğretmenlerin niteliklerinin ve kıdemlerinin dikkate alınması sağlanmıştır; yükselmelerle ilgili Kriter Değerlendirme Kurulu ile İtiraz Kurulu’nda öğretmen sendikalarının temsilci bulundurmaları sağlanmıştır.
 
10- İlk ve ortaöğretimde yapılan geçici öğretmenlik sürelerinin daire bazında değerlendirilmesi ve yükselmelerde dikkate alınması sağlandı.
 
11- Kamu Hizmeti Komisyonunda yapılan öğretmen mülakatlarında öğretmen sendikalarının gözlemci bulundurmaları sağlandı.
 
12- Ders yılına hazırlık ödeneği, asgari ücretin 1.50 katından 1.75 katına çıkarıldı.
 
13- Karpaz ve Tatlısu bölgelerinde görev yapan öğretmenlerle, birleştirilmiş sınıflarda görev yapan ilkokul öğretmenlerinin ve özel eğitim öğretmenlerinin branş tahsisatları artırıldı.
 
14- Bareminin topuna gelip de 2 yıl bekleyen öğretmenlere barem içi artış miktarının 1.2’si oranında kıdemli öğretmen tahsisatı verilmesi sağlandı.
 
15- Hükümetimiz döneminde öğretmen maaşları TL bazında % 155, sterlin bazında %167 oranında artırıldı.
 
5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nde eğitim-öğretim, öğretmen hakları, öğretmen istihdamı gibi konularda hükümetimiz döneminde yapılan iyileştirmelerin ileriye taşınmasıyla ilgili çalışmalar yapılmasını beklerken ILO ve UNESCO tarafından kabul edilen belgede vurgusu yapılan konularda UBP Hükümetinin geriye dönüş çalışmaları yaptığını gözlemekteyiz.
 
 
1- HAZIRLIK ÖDENEĞİ ÖDENMEMİŞTİR
 
Öğretmenlerimizin ders yılına hazırlanmalarında önemli bir yeri olan, gerek ders araç ve gereçlerinin temininde gerekse öğretmenin kendi ihtiyaçları için kullanılan ve Öğretmenler Yasası gereği her ders yılı başında ödenmesi gereken ders yılına hazırlık ödeneği henüz ödenmemiştir.
 
 
2- GENEL ORTA ÖĞRETİM ,MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM ve İLKÖĞRETİM DAİRELERİNE BAĞLI OKULLARDA 100 CİVARINDA ÖĞRETMEN EKSİĞİ BULUNMAKTADIR.
 
 2009-2010 eğitim – öğretim yılı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonrasında Ortaöğretim okulları için 174, İlköğretim okulları için 120 öğretmen kadrosu ihtiyacı tespit edilmiştir. Ancak ilköğretimde tespit edilen tüm öğretmen münhalları açılırken, ortaöğretimde 71 öğretmen münhalı açılmış, 22 Ağustos 2009’da yapılan sınav sonrasında ise ilan edilen münhal kadrolar, branş bazında ihtiyaç tespitinin nasıl yapıldığı açıklanmadan 32 artırılmıştır. Ortaöğretimde ihtiyaç tespiti yapılan 174 kadronun 103’ü, İlköğretimde ise 120 kadronun 77’sinin Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından doldurulmuş olduğu varsayıldığında toplamda 114 kadronun boş olduğu görülmektedir. İngiltere’de görevli öğretmen kadroları, Ödenekli ve ödeneksiz öğretmen kadroları, sendikal izinli öğretmen kadroları ile ek öğretmen ihtiyaçları dikkate alındığında 160 civarında geçici öğretmen ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Yasa dışı ve partizanca, sınav sonuçları dikkate alınmadan geçici öğretmen görevlendirmesi yapılmasına rağmen okullarımızda 100 civarında öğretmen eksiği bulunmaktadır.
 
 
3- GEÇİCİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİ SINAV SONUÇLARI DİKKATE ALINMADAN, YASA DIŞI VE PARTİZANCA YAPILIYOR
Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 22 Ağustos 2009 tarihinde yapılan öğretmenlik sınavına,  ilan edilen toplam 191 kadro için 1761 başvuru yapılmıştır. Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından doldurulmuş olması varsayılan 180 kişi dışında kalan 1581 öğretmen adayı geçici öğretmenlik bekliyor. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 160 civarında geçici öğretmen görevlendirilmesi yapılması beklenmektedir. Ancak UBP Hükümeti sınav başarısını dikkate almadan, geçici öğretmen görevlendirmesi yapmaktadır.  CTP-BG Hükümetleri döneminde geçici öğretmen görevlendirmeleri, 2006 yılında Bakanlık tarafından yapılan sınavla, 2007 ve 2008 yıllarında ise Kamu Hizmeti Komisyonu tarafında yapılan öğretmenlik sınavları dikkate alınarak başarı önceliklerine göre yapılıyordu.
 
 
4- ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİNDE YASALARA UYULMUYOR.
Aranan niteliklerde öğretmen bulunmasına rağmen, yasa ve kural dışı görevlendirmeler yapılmaktadır. Atatürk Öğretmen Akademisi’ne denklik diploması sahipleri görev beklerken farklı branşlardan öğretmenler görevlendirilmekte, müzik ve özel eğitim öğretmenleri yerine branşla ilgisi olmayanları, özel eğitim merkezlerine de, özel eğitimle ilgili olmayan kişiler görevlendirilmektedir.
Aranan niteliklerde eleman bulunmasına rağmen Türkiye’den getirtilen öğretmenler konusu iş bekleyen öğretmenlerimizle kamuoyunu tedirgin etmektedir.
 
 
5- NAKİL YERİNE YASA DIŞI GÖREVLENDİRMELERİ YAPILIYOR.
Yasa dışı olarak yapılan öğretmen görevlendirmeleri nedeniyle KTÖS’le nakil çalışmaları sonuçlandırılamamıştır. Bu tür uygulamalar yasadışı olup öğretmen haklarına bir saldırı niteliğindedir. CTP-BG Hükümetleri döneminde nakillerle ilgili hiçbir sorun yaşanmamakla birlikte her iki öğretmen sendikası ile de nakiller imzalanmıştır. Görevlendirmelerin nakil sırası dikkate alınarak, sıradan yapılmasına özen gösterilmiştir.
 
 
6- YASA DIŞI UYGULAMALARLA MÜDÜR GÖREVLENDİRMELERİ 
YAPILMAKTADIR.
 Okullarımızda öğretmen eksikliği yanı sıra yönetici kadrolarda da eksiklik olduğu görülüyor. İlköğretim, genel ortaöğretim ve mesleki teknik öğretim dairelerine bağlı okullarda 35 civarında yönetici kadronun münhal olduğu, birçok okulun yeni ders yılına yöneticisiz başladığını görüyoruz.  Okul müdürü ve müdür muavini münhallarının geciktirilmeden açılması gerekmektedir. UBP Hükümeti yönetici kadrolarını açmak yerine öğretmenler yasasına aykırı olarak partizanca müdür görevlendirmeleri yapmaktadır. Hükümetimiz döneminde ilgili öğretmen sendikaları ile mutabakat sağlanarak gerçekleştirilen düzenlemelerle, ilgili tüm kesimlerce kabul gören çağdaş bir terfi sistem geliştirilmiştir. Öğretmenin kıdemi, nitelikleri ve liyakati dikkate alınarak geliştirilen bu sistem ortadan kaldırılıp geçici öğretmen görevlendirmelerinde olduğu gibi partizanca, rozete göre uygulamalar mı yapılmaya çalışılıyor? Yukarıda belirtilenlere ilaveten UBP Hükümeti döneminde eğitim alanında aşağıda bazıları verilen birçok sorun yaratılmıştır:
 
1- İş bilmezlik ve plansızlık sonucunda bazı okullarımızda inşaatlar halen devam etmektedir.
 
2- Sınavla öğrenci alınan okullara sıra atlanarak öğrenci kaydı yapılmıştır.
 
3- Kıbrıs tarihi kitapları alelacele değiştirilmiş ve objektiflik terk edilerek sübjektif ve yanlı kitaplar yazılmıştır
 
4- İngilizce kitapları değiştirilmiş, düzeyleri düşürülmüş ve ders saatleri azaltılmıştır
 
5- Din dersleri zorunlu hale getirilmiş ve kuran kursları başlatılmıştır
 
6- Haftalık ders saatleri düşürülmüştür
 
7- Yüksek öğretimde planlama ve tanıtım eksikliği yaşanmıştır
Eğitimle ilgili çok ciddi sorunlarımız varken Sayın Bakan Dürüst’ün partizanca, popülizm ve şova dayalı politikaları, eğitim sistemimizde var olan sorunların giderek artmasına neden oluyor.
 
CTP-BG olarak Öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler gününü kutlar, eğitimde yaşanan sorunların çözümü doğrultusunda mücadele etmeye devam edeceğimizi tüm kamuoyu ve eğitim camiası ile paylaşırız.