Özel Hayatın Korunması Yasası ile ilgili basın örgütleriyle diyalog halindeyiz!

CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay Erk, Anayasa’nın 19’uncu ve 21’inci maddelerinde sözü edilen hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla çıkarılan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası’nın maksadı aşan bir biçimde değerlendirilmesinin üzücü olduğunu söyledi. Erk, bu alanda yeni düzenlemelere duyulan ihtiyaçlara ilişkin basın örgütleriyle her türlü işbirliği ve diyalog sürecinin hali hazırda devam ettiğini söyledi.

Açıklama şöyle:

Modern hukukta özel yaşamın, aile yaşamının ve haberleşmenin gizliliği alanında yaşanan gelişmelerin iç hukukumuza yansıtılması ve Anayasa’nın 19’uncu ve 21’inci maddelerinde sözü edilen hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla çıkarılan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası’nın maksadı aşan bir biçimde basın özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi bizleri üzmüştür.

Unutulmamalıdır ki medya ve basın özgürlüğü alanındaki tüm olumlu gelişmeler CTP’nin hükümette bulunduğu dönemlerde yaşanmıştır.

Görsel ve işitsel medya ile ilgili izin ve düzenlemeleri içeren Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası ile özel radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde, Basın Kartı Komisyonu’nun tümüyle sivil toplum kuruluşlarına devredilmesinde, gazetecilerin askeri mahkemelerde yargılanmasının önüne geçilmesinde ve Basın İş Yasası’nın çıkarılmasında partimizin önemli katkıları olduğu bilinmektedir.

Basın Yasası’nın çağın çok gerisinde kaldığından hareketle yasanın gözden geçirilmesi ve basın özgürlüğünün genişletilmesi için basın örgütleriyle diyalog ve katılımcılık esasına bağlı çalışmalarımız İçişleri Bakanlığı bünyesinde halen devam etmektedir.

Adından da anlaşılabileceği üzere Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası’nın odağında basın değil Anayasa’da tüm vatandaşlarımız için öngörülen özel hayata ve aile hayatına saygı, özel hayatın ve aile hayatının gizliliği, herkesin haberleşme özgürlüğü ve haberleşmenin gizliliği vardır.

Söz konusu yasa, kişilerin özel hayatlarına, aile hayatlarına ve haberleşmenin gizliliğine müdahalenin teknolojinin gelişmesiyle birlikte kolaylaşması ve Ceza Hukuku alanındaki mevzuatın ihtiyaca cevap veremez durumda olması nedeniyle gündeme gelmiş, Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi Başkanı CTP-BG Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman ve tüm diğer komite üyelerinin yoğun çalışmaları sonucunda Meclis’ten oybirliğiyle geçmiştir. Bu bağlamda komitede yer alan ve çalışmalara katkı koyan tüm milletvekillerine de teşekkürü borç biliriz.

Partimiz, kamu görevlerinin veya kamu kaynaklarının suiistimaline yönelik yayınları Anayasa’da yer aldığı şekliyle basın özgürlüğü kapsamında değerlendirmektedir. Bu alanda yeni düzenlemelere duyulan ihtiyaçlara ilişkin basın örgütleriyle her türlü işbirliği ve diyalog sürecimiz hali hazırda devam etmektedir.

CTP olarak basın özgürlüğüne ilişkin hassasiyetleri büyük bir titizlikle değerlendirirken, basın özgürlüğü kadar değerli olan özel hayatın ve hayatın gizli alanının korunmasını da demokrasinin bir gereği saymaktayız.

Basın özgürlüğüne ilişkin haklı hassasiyetlerin Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası’na ve yasayı hazırlayan milletvekillerine dönük siyasal alanda bir karalama kampanyasının unsuruna dönüştürülmesi düşündürücüdür.

Bu gibi art niyetli yaklaşımların Avrupa değerleri ile uyumlu bir sisteme geçişten ürken siyasiler tarafından maksatlı bir şekilde gündeme getirildiğini gözlemlemekteyiz. Bu iyi niyetli olmayan yaklaşımlara rağmen halkımızın her alanda olduğu gibi hem basın özgürlüğü hem de özel hayatın ve hayatın gizli alanının korunması konusunda çağdaş değerler etrafında kenetleneceğine dair inancımızın tam olduğunu kamuoyu ile paylaşırız.

Kutlay Erk
CTP-BG Genel Sekreteri