Bilimsellik ve çağdaşlıktan uzak uygulamaların eğitim sistemimizi etkilemesine izin verilmemelidir

Demokratik, laik ve özgürleştiren bir anlayış temelinde kamusal eğitimde kalitenin artırılması ve bireyin kaliteli eğitime erişiminin sağlanması, CTP’nin önde gelen hedeflerindendir. Bu doğrultuda eğitimi ülke politikalarının önceliği haline getirme kararlılığımızı bir kez daha güçlü bir biçimde vurgulamak isteriz. Kamuoyunun da çok iyi bildiği üzere, Türkiye’deki Eğitim Sistemi için yeni öğretim programları (müfredat) hazırlanmış ve bu konu ciddi bir tartışmaya neden olmuştur. Farklı bilim insanları bu konuda ciddi eleştiriler ortaya koymuştur. Bu eleştirilerin başında, “öğretim programlarında yapılan değişikliğin hem yöntem hem de içerik olarak bilimsel temelde, şeffaflık ve katılımcılık ile yürütülmediği bu nedenle de çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasında yetersiz kalındığı” gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Sistemi için hayata geçirilmesi planlanan öğretim programının (müfredatın) doğrudan ve/veya dolaylı olarak ülkemiz eğitim sisteminde yaratacağı olası olumsuz etkilerin bugünden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bilimsel olarak ele alınması ve şeffaf bir şekilde toplumla paylaşılması gerekmektedir. Kıbrıs Türk Eğitim Sistemini yönetme görevinde olanlar; çocuklarımıza ve gençlerimize çağın ihtiyaç duyduğu becerileri kazandırma sorumluluğu taşıdıklarını unutmamalıdırlar. Kıbrıs Türk Eğitim Sistemine yansıması olacak her türlü uygulama takip edilmeli, eğitimimize olumsuz etki yaratacak her türlü etkiye yönelik çözümleri demokratik ve katılımcı bir anlayışla belirlemeli, planlamalı ve hayata geçirmelidir. Temel eğitim kademesinde (ilkokul ve ortaokul) Kıbrıslı Türk akademisyen, uzman ve öğretmenler tarafından bilimsel ve çağdaş kriterler çerçevesinde hazırlanmış ve Kıbrıs  Türk kültürü ile donatılmış ders kitapları yerine Milli Eğitim Bakanlığı’nın demokratik ve bilimsel değerlerden uzak yaklaşımlarla Türkiye’de hazırlatarak öğretim yılı başında okutulmaya başlanan ve toplumun tüm kesimleri tarafından tepkiyle karşılanan ders kitaplarının yarattığı eğitimsel sorunlar yetmiyormuş gibi, yeni müfredat sorunlarının eklenmesine duyarsız kalınması kabul edilemez. Türkiye’deki üniversitelere giriş koşullarını dikkate alan bir anlayışla lise kademesindeki öğretim programı ve ders kitaplarının da kendi akademisyen, öğretmen ve eğitim uzmanlarımız tarafından hazırlanması gerekliliği ortadadır.  Eğitim sisteminin en önemli unsuru olan öğretim programı ve ders kitapları, siyasi istismardan arındırılmış bilimsel, çağdaş, demokratik ve laik ilkeleri içeren toplumsal ve evrensel değerler doğrultusunda hazırlanmalıdır. CTP, eğitim adına atılacak her adımın, bu değerler doğrultusunda atılmasının takipçisidir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi

Eğitim Çalışma Grubu

10.05.2024