Bu tasarılar reform değil, ancak kaos yaratır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ‘Belediye Reformu’ olarak adlandırılan, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nı gerçekleştirdiği Parti Meclisi toplantısından sonra basın açıklaması yaptı. Tasarının geri çekilmesini ve Yerel Yönetimler seçiminin Haziran ayında yapılması gerektiğine dikkat çekti.
Açıklama şu şekilde:

“Bu tasarılar reform değil, ancak kaos yaratır
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, UBP-DP-YDP hükümeti, demokratik katılımcılık ilkesini dikkate almamaktadır. Seçime üç ay kala, alelacele, hiçbir kriteri, raporu ve çalışmayı dikkate almayan hükümet, Anayasa’yı da çiğnemekte hiçbir sorun görmemektedir. CTP Parti Meclisi, hükümetin, Cumhuriyet Meclisi’ne sunarak ivedilik kararıyla komitede görüşülmeye gönderdiği Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarı, Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Yollar ve Binalar (Değişiklik) Yasa Tasarıları ve süreç hakkında aşağıdaki değerlendirmeleri yapmıştır:
1.Haziran 2022 tarihinde yapılması Anayasal bir zorunluluk olan Yerel Seçimler, Anayasa’nın öngördüğü şekilde ve zamanında yapılmalıdır.
2.Yerel yönetimler, halka en yakın birimlerdir. Sorumluluk alanları içerisinde gerek halkın ihtiyaçlarını karşılamak, gerekse yerelden kalkınmaya katkı sağlamak gibi önemli bir işleve sahiptirler. Bu nedenle Cumhuriyetçi Türk Partisi yerel yönetimleri ve yerinden yönetimi önemsemekte, belediyeler reformunu da kaçınılmaz görmektedir.
3.Belediyeler reformu, sadece belediye sayısını azaltmakla sınırlı bir çalışma değildir. Önemli olan reformun hangi kriterlere bağlı olarak yapılacağı ve kapsayacağı içeriktir.
4. Yerinden yönetimin güçlendirilmesi ise merkezi idarenin yetkisinde bulunan bazı sorumlulukların yerel yönetimlere aktarılması, hizmet çeşitliliğinin artırılması demektir.
5. Reform adı altında yapılan çalışmada bazı belediyeler, bucak ve ilçe kavramları üzerinden kapatılmaktadır. Bu, doğru bir yaklaşım değildir. Belediyelerin birleştirilmesinde nüfus, ekonomi, coğrafi sınırlar, halka hizmet götürme olanağı gibi birçok kriter de dikkate alınmalıdır.
6. Yurttaşların daha iyi ve kaliteli hizmet alabilmesi için yerel yönetimlerin özerkliği, mali gücü, yetki ve sorumlulukları, bütünsel bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Bunun, demokratik katılımcılık ilkesine bağlı olacak şekilde yapılması gerekmektedir.
7.Yerel yönetimlerin tutarlılık, sorumluluk, hesap verebilirlik, adillik, katılımcılık, şeffaflık, etkinlik, çalışma uyumu, hukuka bağlılık, yerindenlik ve ölçülülük prensipleri üzerine kurgulanması gerekmektedir.
8.Yerel yönetimlerin, yönetsel denetiminin niteliği ve sınırı, yerel yönetimlerin kaynak özerkliği, yerel yönetimler arası ve merkezi idareler ile yerel yönetimler arası işbirliği ve dayanışmanın esaslarının Avrupa Yerel Özerklik Şartı kriterlerine uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekliliğinin altını çiziyoruz.
9.Herhangi bir bilimsel gerekçeye veya çalışma raporuna dayanmaksızın, sadece belediye sayıları üzerinden öne sürülen bir reform iddiası ancak kaos yaratacaktır. Söz konusu durum bizleri, özerk yerel yönetimler ile daha iyi hizmet veren kurumların oluşması amacına ulaştıramaz.
10.Toplu İş Sözleşmesi düzenini ortadan kaldıran ve emekçilerin haklarını gerileten, müşavirlik sistemi yaratan, personel intibaklarını ve birleştirilmesi öngörülen beldelerde taşınır-taşınmaz, borç, alacak ve diğer hakların hangi kriterler çerçevesinde ele alınacağı da belli değildir. Kurulması öngörülen teknik kurulların çalışma esasları ve yetkilerinin belli olmadığı, kayyum nitelikli yetkilerin, merkezi idareye verildiği bu tasarılar, reform değil, ancak kaos yaratır.
CTP, hükümet tarafından sunulan bu yasa tasarılarının komiteden geri çekilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Öncelikle, yerel paydaşların ve tüm tarafların katılımıyla toplum faydasına yapılacak bir değişiklik olması gerekmektedir. Yukardaki ilkeler çerçevesinde, geçiş süreleri, iş birlikleri, bilimsel çalışmalar da öngörülmelidir. Söz konusu durum bu şekilde ele alınmazsa, bunun adı reform değil, kaos olur. Bu anlayışla yapılacak bir çalışmada bütün kadrolarımızla hazır olduğumuzu belirtir, saygılar sunarız.
Cumhuriyetçi Türk Partisi
27.03.2022”