Erhürman, CTP’nin Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı’nı açıkladı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, milletvekili adayları ile birlikte bugün seçim bildirgesinin ilk kısmı olan Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı’nı açıkladı. Bedesten’de gerçekleştirilen basın toplantısında yeni dönem politikalarını kamuoyu ile paylaşan Erhürman, “Bu ülkeden bir şey olmaz, umudumuz yok diyenlere sesleniyorum. Bu program ve bu kadro ile umut vardır” dedi. Erhürman üretim ve turizm odaklı politikalar hakkında detaylı bilgi verdi.

KATILIMCI, ETKİN VE VERİMLİ KAMU YÖNETİMİ
Devletin her düzeyinde strateji ve hedef odaklı yönetim anlayışını benimsediklerini kaydeden Erhürman, hükümet programındaki stratejik hedef ve politikaların yıllık iş planına dönüştürülerek şeffaflık ve hesap verebilirlik adına kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. Sivil toplumun kararlara etkin katılımının, veriye dayalı politikaların oluşturulması için İstatistik Kurumu’nun kurulacağını, bütçe yapısında esneklik ve stratejik hedef odaklı kaynak dağılımı yapılacağını, kamu yatırımlarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içerisindeki payının artırılmasını hedeflediklerini belirten Erhürman, yatırımları hükümet hedef ve önceliklerini gerçekleştirmeye ve bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmaya yönlendireceklerini kaydetti. Yatırımların GSYH içerisindeki payının yüzde 2’den yüzde 5’e çıkarılması için proje hazırlama-değerlendirme ve uygulama mekanizması kurulacağını ifade eden Erhürman, Kamu Yatırımları Geliştirme Birimi’nin kurulacağını, uzman kişilerden Yatırım Değerlendirme Ekibinin oluşturulacağını, kamu personel yönetiminde liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik yoluyla etkinliğin sağlanacağını, kamusal kaynakların makro-ekonomik ve sosyal dengeleri bozmayacak şekilde yönetileceğini kaydetti. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele, vergi reformu, kamu ve özel sektör emeklilik sistemlerinin yapısal reformu ve İç borç yükünün azaltılması konularındaki önlemleri aktaran Erhürman, bütçenin yüzde 20’sine karşılık gelen muhtaçlara sosyal yardım, özerk kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerine destek amacıyla harcanan cari transferlerin yeniden yapılandırılması konularında da bilgi verdi.

YATIRIM TEŞVİKLERİ YENİDEN DÜZENLENECEK
Teşviklerin kapsam ve amacının şeffaf bir şekilde çerçeve yasa ile belirleneceğini açıklayan Erhürman, kayıt altına alınması ve makro-ekonomik etkilerinin düzenli olarak ölçüleceğini aktardı. Erhürman, yenilik, AR-GE, girişimcilik ve istihdam potansiyeli yüksek yatırımların destekleneceğini, bölgesel kalkınma önceliklerine ve imar planlarına uygun olarak kamu sermaye yatırımları ve özel sektör yatırımları arasında eşgüdüm sağlanacağını, vergi indirimlerinin ve vergi muafiyet sürelerinin ana yatırım süresince sınırlandırılacağını, toplumun geneline ve özellikle kırsal kesimde ikamet edenlere girişimcilik, proje geliştirme ve iş planı hazırlama eğitimlerinin verileceğini, yerel yönetimler düzeyinde katılımcılık, yönetsel etkinlik ve hizmet kalitesi sağlanacağını, Avrupa Yerel Yönetimler Şartına uygun idari ve mali özerklik verileceğini belirtti.

MALİ TRANSFERLER YENİDEN DÜZENLENECEK
Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ile nüfus bilgilerinin güncelleneceğini kaydeden Genel Başkan Tufan Erhürman, gelir tabanı düşük belediyelerin yatırım projelerinde blok hibe veya performans hibe sistemi uygulanacağını, yerel yönetimlerin özkaynak sağlama kapasitesinin artırılacağını bunun için vergi ve harçların güncelleneceğini, otellerde konaklayan turist başına sabit vergi uygulamasına geçileceğini, emlak vergisi oran ve kıstasların taşınmaz mal değeri üzerinden tahsil edileceğini vurguladı.

ARTAN ÜRETİM, ADALETLİ PAYLAŞIM
Amaçlarının sürdürülebilir refah ve kalkınma sağlamak olduğunu belirten Erhürman, temel amaçlarının lokomotif sektör olan turizm ekseninde kapsamlı bir ekonomi politikasının uygulanması olduğunu belirtti. Üretimde katma değer ve verimlilik artışının sağlanması, adil gelir dağılımı sağlayacak şekilde istihdam alanlarının yönlendirilmesi gerektiğini kaydeden Erhürman, “Turizm, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Kooperatifleşme, Enerji, İnşaat ve Gayrimenkul, Sanayi, Bankacılık ve Finans, Ulaştırma, Bilgi Teknolojileri ve İletişim gibi ekonomik sektörler arasındaki etkileşimin giderek artması, bir alandaki uygulamanın, diğer alanları doğrudan etkileme kapasitesinin yükselmesi, sektörler arası planlamayı gerektirir” dedi.

TURİZM
Turizmden elde edilen katma değerin yükseltilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması için turizme verilen teşviklerin yeniden düzenleneceğine değinen Erhürman, göreve gelir gelmez konaklama alternatiflerin çeşitlendirilmesi, küçük işletme niteliğindeki butik oteller ile tatil evlerinin konaklama kapasitesi içerisindeki payının artırılması, ulaşım teşviklerinin geceleme ortalamaları, gelişim ve tanıtma zorlukları, pazar farklılaşması, destinasyon çeşitliği vb göstergeler üzerinden düzenlenmesi, yeni istihdam ve girişimcilik fırsatlarının oluşturulması için girişim başlatacaklarını belirtti. Turizmde özgünlük ve çevresel değerlerin korunması yoluyla markalaşma yoluna gideceklerini kaydeden Erhürman, Yeşil Yıldız, Mavi Bayrak uygulamalarını kullanıma sokacaklarını, Lefkoşa, Mağusa, Lefke ve Girne’de kentsel yeniden canlandırma ve köy gelişimi projelerini hayata geçireceklerini, eko ve agro-turizm bölgelerinde doğal hayatın ve bioçeşitliliğin korunması için çalışmalar yapılacağını belirtti. CMC’nin rehabilitasyonu için çalışma başlatılacağını ve mevcut firma sözleşmesinin yeniden gözden geçirileceğini ifade eden Erhürman, Lapta, Lefke, Bafra, DipKarpaz gibi uygun bölgelerde tarih-kültür, eko-agro, spor, sağlık, üçüncü yaş turizmin yaygınlaştırılacağını kaydetti. Yaz sezonu süresinin kısa vadede 6, orta vadede 8 aya çıkartılması için modern tanıtım ve pazarlama tekniklerinin kullanılacağını, turizm ataşeliği sisteminin yeniden yaratılması gerektiğini vurgulayan Erhürman, rehberlik kriterlerinin de iyileştirileceğini belirtti.

TARIM VE KIRSAL KALKINMA
Kırsal kalkınma bölgelerinde tarımsal üretimin ve hizmetin geliştirilmesi için ürünlerin iklim, su, toprak, tohumda özgünlük, topografya, arazi sınıfları ve kullanım şekillerine göre hazırlanan ’Ürün Deseni Programına’ dayalı olarak teşvik verileceğini açıklayan Erhürman, niş tarımsal ve ekolojik ürünlerin üretiminin artırılması ve eko-agro turizm modeli içerisinde pazarlanması, sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla balıkçı barınaklarının fiziki yapısının iyileştirilmesi, yeni barınakların oluşturulması ve ekipman ihtiyaçlarının giderilmesi, süt ürünlerinin üretiminde standartlara uyumun sağlanması, ortak kalite standartlarına uyumu ve bölgesel markalaşma ve pazarlamayı amaçlayan üretici gruplarının oluşumu, tarımsal üretim alanlarının mevzuat ile korunması, tarımsal desteklerin üretimi ve hibelerin performans kriterlerine göre hedef odaklı yeniden düzenlenmesi için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

KOOPERATİFLEŞME
Özerk ve güçlü kooperatifçiliğin desteklenmesinin öncelikli ekonomi politikaları arasında olduğunu kaydeden Genel Başkan Erhürman, Kooperatif Şirketler Yasası’nın Uluslararası Kooperatifler Birliği’ne uyumlaştırılacağını, Kooperatifler Arası İşbirliği ve Planlama Kurulu oluşturulacağını, ölçek dezavantajına bağlı kapasite ihtiyaçlarının ortadan kaldırılacağını, kooperatiflere üretim, paketleme, ulaşım ve pazarlamada destek sağlanacağını ve belli kalite koşullarını yerine getiren kooperatif ürünlerin turistik tesis ve alanlarda pazarlanmasına yönelik alım garantisi sözleşmelerinin yapılacağını vurguladı.

ENERJİ
Enerji-ekoloji dengesiyle uyumlu politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması için göreve gelir gelmez harekete geçeceklerini ifade eden Erhürman, üretimde kaynak çeşitliliğini, enerji güvenliliğini ve ucuz enerji kullanımını, bilimse fizibilite sonuçlarını ve ekolojik dengeyi gözeten projelerin hayata geçirileceğini kaydetti. Enerji Dairesi’nin kurulacağını, Kıb-Tek’in yeniden yapılandırılacağını, binalarda enerji verimliliğinin sağlanması için binalarda enerji sertifikalandırılması, yalıtım zorunluluğu, enerji tasarrufu sağlayan cihazların ithalatı gibi adımlar atılacağını söyleyen Erhürman, enerji üretiminin, iletiminin ve dağıtımının geliştirileceğini belirtti.

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL
Ekonominin çarpan ve hızlandıran etkisi olan gayrimenkulün, lokomotif turizm sektörü ve yükseköğretim sektörü ile birlikte planladıklarını ifade eden Erhürman, turizmde ve yükseköğretimde orta vadeli büyüme hedeflerinin saptanması ve ihtiyaç duyulan konut arzının imar planları kapsamında belirlenmesi için planlarının hazır olduğunu belirtti. Tatil evleri, al-kirala ve öğrenci rezidans modellerinin yaygınlaştırılmasını teşvik edeceklerini kaydeden Erhürman, yapı, kalite ve tasarım standartlarının geliştirilmesi, finans kuruluşlarının uzun vadeli konut kredi sağlaması, ilk kez ev sahibi olacaklara yönelik destek programlarının yaratılması ve yabancılara mal satışındaki prosedürlerin basitleştirilmesi gibi adımlar atılacağını vurguladı.

SANAYİ
Ülkemize ait niş ürünlerin belirlenmesi ve dış pazarda rekabet edebilir olmaları için markalaştırılması gerektiğini ifade eden Erhürman, sanayide Ar-Ge ve yenilikçi yaklaşımların geliştirileceğini ve bu yönde altyapı ve teşvik sisteminin yeniden yapılandırılacağını belirtti. Sanayi Odası ile işbirliği içinde teknoparkların oluşturulması ve işlevselleştirilmesi, teknoparklarda kuluçka merkezlerinin oluşturulması, ülkemizde üretilen teknoloji ürünlerinin Türkiye’de de yerli ürün kapsamında değerlendirilmesi, rekabet gücünün artırılması, kümelenmeye ilişkin teşviklerin yaratılması ve düşük faizli krediler yoluyla finansmana erişimin sağlanması konularında adım atılacağını belirtti.

BANKACILIK VE FİNANS
Sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme için güçlü finansal yapının oluşturulması ve KOBİ’lere finansman desteğinin sağlanmasının çok önem verdikleri bir konu olduğunu vurgulayan Erhürman, Merkez Bankası kontrolünde yeni finansman kaynakları sağlayacak finans şirketlerinin faaliyet göstermesinin sağlanacağını, Kredi Garanti Fonu’nun daha işlevsel hale getirilmesi ve KOBİ’lerin finansmana erişimin maliyetinin düşürüleceğini, Merkez Bankası’nın gözetim, denetim ve lisanslama yetkisinin genişletileceğini, Kalkınma Bankası finansal kiralama ve döviz bürolarının Merkez Bankası tarafından lisanslandırılacağını, Merkez Bankası’nın sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılacağını, bankaların doğru kredilendirme yapmasını sağlayacak Kredi Kayıt Sistemi’nin oluşturulacağını ve icra iflas sisteminin etkinleştirilerek borç ilişkilerinin düzenleneceğini ifade etti.

ULAŞTIRMA
Dünya ile bağlantı kurulmasına olanak veren modern ve entegre ulaştırma altyapısı ile hizmetlerinin oluşturulması için hava taşımacılığında oluşabilecek kartellere Rekabet Yasası uyarınca müdahalede bulunulacağını, Ercan Havaalanı’nın kamu menfaatleri doğrultusunda etkin yönetilmesi ve işletmenin denetlenmesi için girişim yapacaklarını, Girne Antik Limanı’na yeni bir turistik çekim alanı oluşturulması suretiyle Girne Liman Projesi’nin uygulanacağını, nakliye sektörünün geliştirilmesi için somut adımlar atılacağını, üreticiye verilen ihracat desteğinin nakliyeci firmaya da verilmesi suretiyle navlun ücretlerinin azaltılacağını, Girne Antik Limanı’na ile Turizm Limanı’nın arasında kalan bölgeye yeni bir turistik çekim alanı oluşturulması için Girne Liman Projesi’nin uygulanacağını, Turizm Limanı gümrük çıkış noktasından başlayarak Antik Limana kadar olan bölgenin yürüyüş yoluna dönüştürüleceğini belirtti. Ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemelerinin de hayata geçirileceğini kaydeden Erhürman, kafe ve restoranlar işletimi için izinlendirme yapılacağını, deniz müzesi ve balık pazarları açılacağını, Mağusa kentine turistik bir değer katacak Mağusa Liman Projesi’nin hayata geçirileceğini, iç liman ve dış limanın birbirinden tamamen ayrılacağını, iç limanın Mağusa kentine sosyal, tarihi ve turistik bir değer olarak kazandırılacağını ve doğu tarafına açılacak bölümüne 400 yatlık bir marina inşa edileceğini belirtti.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM
Bilgi toplumuna dönüşümü hızlandırmak amacıyla gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde bilgi teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılacağını kaydeden Erhürman, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlanacağını, e-devlet çalışmalarını yürütecek güçlü bir kurumsal yapının Başbakanlığa bağlı oluşturulacağını, bilişimi ilgilendiren mevzuatın geliştirileceğini ve işlevsellik kazandırılacağını, fiber erişim yatırımlarının projelendirilerek hayata geçirileceğini, Telekomünikasyon Dairesi’nin altyapı yatırımlarının süratle gerçekleştirileceğini ve yeniden yapılandırılacağını ayrıca mobil iletişimde 3. operatörün yerli yatırımcıyla hayata geçirileceğini açıkladı.

YAŞANABİLİR KENTLER, DOĞAYLA BARIŞIK BİR YAŞAM
İş ve yaşam mekanlarının sosyal ve ekonomik ihtiyaçların karşılandığı, tarihi, kültürel ve çevresel değerlerin korunduğu, trafik sorununun bulunmadığı, yüksek standartlara kavuşturulması için plan ve projelerinin de hazır olduğunu anlatan Erhürman, imar planlarının bölgesel kalkınma öncelikleri çerçevesinde tüm kentler ve emirname bölgeleri için hazırlanacağını, KTMMOB’den, üniversitelerden ve özel sektörden hizmet alınacağını, plan hazırlanırken belediyelerin etkinliğinin artırılacağını, katılımcı bir yaklaşımın izleyeceklerini, Ülkesel Fizik Plan ile uyumun sağlanacağını ve engelli bireylerin ihtiyaçlarının dikkate alınacağını ifade etti. Planların uygulanması yönünde İmar Yasası’nın değiştirileceğini de kaydeden Erhürman, kentsel yeniden canlandırma ve köy gelişimi projelerinin hayata geçirileceğini, yeşil alanlara ve peyzaj düzenlemelerine standart getirilerek iyileştirileceğini vurguladı.

ÇEVRE
“En büyük zenginliğimiz olan çevremizin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve toplumsal yaşam kalitemizin artırılması için de umut CTP” diyen Erhürman, atık sorununun çözümlenmesi için transfer istasyonlarının inşa edileceğini, Güngörköy Düzenli Depolama Tesisinin kapasitesinin geliştirileceğini, ‘kirleten öder ve atığı üreten sorumludur’ ilkelerinin uygulanarak, atıkta geri dönüşümün teşvik edileceğini belirtti. Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin de çok önemli bir konu olduğunu ifade eden Erhürman, yeraltı su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için önlemlerin alınacağını, su kaynaklarının işletilmesini yönetmek maksadıyla Su Kurumu’nun oluşturulacağını belirtti. İçme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısının iyileştirilmesi ve su kayıplarının önlenmesi yönünde yerel yönetimlerin projelerinin hayata geçirileceğini açıklayan Erhürman, tarımsal su talebinin yönetilmesi, Türkiye’den temin edilen suyun tarımsal maksatlı kullanılabilmesi için projenin ivedilikle hayata geçirileceğini, sulama birliklerinin destekleneceğini aktardı. Taş ocakçılığının denetim altına alınması için de girişim başlatacaklarını ifade eden Erhürman, mevcut orman alanlarının korunarak geliştirileceğini belirtti. Erhürman, “Çevre, doğal kaynaklar ve şehircilikle ilgili kurumlar tek çatı altında birleştirilecek. Çevre Ajansı kurulacak” dedi.

HER YAŞ İÇİN ÜRETİME DÖNÜK, NİTELİKLİ EĞİTİM
Eğitime ayrılan kaynakların yeniden yapılandırılacağını, eğitim kurumlarının fiziki ve teknolojik altyapısının iyileştirileceğini, öğretmenlerin hizmet içi ve yaşam boyu eğitim olanaklarından faydalanması için projelerin hayata geçirileceğini açıklayan Erhürman, eğitimde kalite standartlarının belirlenmesi ve standartlara uyumun izlenmesi için mekanizmaların oluşturulacağını, Okul İdaresine okul bütçesinin yönetiminde daha fazla yetki tanınacağını, Kaymakamlık, Belediyeler ve okullar arasındaki koordinasyon mekanizmasının oluşturulacağını, eğitime katkı payının kullanılmasında ihtiyaç analizinin sağlıklı yapılacağını, toplumsal kültürümüzün yaşatılması, kültürel çeşitlilik, kültürler arası diyalog ve iki toplumlu işbirliklerinin desteklenmesi yönünde programların hayata geçirileceğini belirtti. Erhürman, ders kitaplarının topluma ait olacak şekilde revizyonuna devam edileceğini, yabancı dil kullanımının yaygınlaştırılması için anasınıftan başlayarak uluslararası standartlarda dil eğitiminin sağlanacağını, engelli bireylerin mümkün olduğu ölçüde tüm eğitim haklarından eşit şekilde faydalanacağını, yabancı uyruklu ve göçmen aile çocuklarının takip edeceği destek eğitim programlarının sisteme dahil edileceğini vurguladı.

YÜKSEKÖĞRETİM
Yükseköğretimde kaliteye öncelik verileceğini, nicel büyüme yerine nitel büyümenin hedeflendiğini aktaran Genel Başkan Tufan Erhürman, YÖDAK’ın mali ve idari yapısının güçlendirileceğini, yükseköğretimde politika oluşturma, dış kalite denetim ve kamu finansman desteğinin farklı kurumlar eliyle yapılmasının sağlanacağını aktardı. Erhürman, üniversitelerde performans geliştirme ve Ar-Ge projelerinin destekleneceğini, üniversitelerdeki anabilim dallarının müfredatlarının işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmesini sağlamak amacıyla Yükseköğretim Stratejisinin hazırlanacağını, yeni üniversitelerin kuruluşunda Yükseköğretim Stratejisi çerçevesinde şeffaf ve sağlam temellere dayalı, karar üretecek bir mekanizmanın oluşturulacağını belirtti.

MESLEKİ EĞİTİM
Mesleki eğitim ve yaşamboyu öğrenim uygulamalarını bölgesel ve sektörel işgücü dinamikleri ışığında geliştireceklerini aktaran Genel Başkan Tufan Erhürman, işgücü piyasasında oluşacak arz ve talep ihtiyacını izlemek ve iş arayanlar ile iş verenleri bir araya getirmek amacıyla işgücü piyasası bilgi sisteminin oluşturulması, üniversite, meslek yüksekokulu, meslek lisesi ve çıraklık okulu tarafından uygulanan müfredatlara referans oluşturması amacıyla işgücü piyasası analizlerinin yapılması ve
Çalışma Dairesi’ne bağlı kamu istihdam hizmetleri bünyesinde danışmanlık masası oluşturulması ve öğrenciler ile iş arayanlara kariyer danışmanlığı yapılması adına adımlar atılacağını belirtti. Mesleki Eğitim ve Yaşamboyu Eğitim Programları’nın kamu-sivil toplum veya kamu-işveren ortaklığında hayata geçirileceğini aktaran Erhürman, Mesleki Yeterlilik Çerçevesi ve Mesleki Yeterlilik Kurulu’nun kurulacağını açıkladı.

AYRICALIKLILARIN DEĞİL, TÜM TOPLUMUN DEVLETİ
Çalışma yaşamının yeniden düzenlenmesine çok önem verdiklerini belirten Erhürman, fırsat eşitliğinin sağlandığı, hizmet koşulları ile güvencelerinin uluslararası standartlara uyumlaştırıldığı bir çalışma yaşamının oluşturulması için İş Yasası’nın yeniden düzenleneceğini, ebeveyn ile yıllık izinlerin ve çalışma saatlerinin yeniden düzenleneceğini belirtti. Ayrımcılığın önlenmesi için asgari ücretin çalışma yaşamı boyunca aynen uygulanmasına son verilerek performans, nitelik ve kıdeme dayalı ücret düzenlemesine gidileceğini açıklayan Erhürman, iş uyuşmazlıklarının çözümü için itiraz-uzlaştırma çözüm sistemi ile yabancı işgücünün adaya gelişinin düzenlenmesi için analiz ve yönetim sisteminin de oluşturulacağını aktardı.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasası’na (TOCED) işlevsellik kazandırılacağını, ilçelerde şiddeti önleme ve danışma merkezlerinin açılacağını, adli yardım düzenlenmesinin hayata geçirileceğini açıklayan Erhürman, kadın kooperatiflerinin kurulmasının teşvik edileceğini belirtti.

KÜLTÜR-SANAT-GENÇLİK
Kültür ve sanatın geliştirilmesi ve dünyaya açılımının sağlanacağını belirten Erhürman, her ilçeye de gençlik merkezlerinin açılacağını kaydetti. Genç sivil toplum ağının oluşturulmasının da çok önemli bir konu olduğunu kaydeden Erhürman, kumar ve madde bağımlılığı ile bunlara bağlı artan suçlara karşı önlemlerin de ivedilikle alınacağını ifade etti.

KALİTELİ YAŞAM, SAĞLIKLI TOPLUM
Çağdaş sağlık hizmeti vermenin de CTP’nin öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurgulayan Erhürman, ülkenin fiziki, mali ve beşeri kaynaklarının seferber edilerek, geliştirilerek, kaliteli, eşit, ulaşılabilir, sürdürülebilir ve çağdaş bir sağlık hizmetinin sunulacağını, sağlıktaki sistemsizliğin mevzuat değişikliği yoluyla giderileceğini ifade etti. Erhürman, kamu sağlık sisteminde fiziki ve beşeri yetersizliklerin giderileceğini, Lefkoşa’ya yeni hastane yapılacağını, otomasyonun tamamlanacağını ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında hekim seçme özgürlüğünün tanınacağını ve sağlık bütçesinin genişletileceğini belirtti. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin güçlendirileceğini, ilaç takip sisteminin kurulacağını aktaran Erhürman, engelli yurttaşlarının sağlık hakkının gözetileceğini ve evde bakımın yaygınlaştırılacağını aktardı.

GIDA GÜVENLİĞİ
Tarladan sofraya kadar olan tüm aşamaların izlenmesi ve geliştirilmesi yoluyla güvenli gıda arzının sağlanacağını belirten Erhürman, gıda ve yem üreten işletmelerde hijyen ve sağlık kurallarına uyum amacıyla denetimlerin etkinleştirileceğini, sağlık bakımından tehdit içeren ürünlerin pazara girişinin engelleneceğini aktardı. Hayvansal orijinli gıdalarda standartlara uyumun sağlanacağını, hayvan hastalıklarının izlenip, kontrolü ve eradikasyonunun sağlanacağını aktaran Erhürman, mezbahalarda HACCP sertifikası ve kesimde veteriner bulunmasının mecburi hale getirileceğini belirtti. Ülkeye giriş noktalarında veteriner sınır kontrollerinin oluşturulacağını, Mağusa ve Ercan’a Laboratuvar kurulacağını, yerli ve ithal tarımsal ürünlerin tüketiciye arzında etkin denetim yapılacağını ifade eden Erhürman, Kalıntı İzleme Programının uygulanacağını, bitki sağlığı ve karantina laboratuvarının hayata geçirileceğini, ülkeye giriş noktalarında tarımsal ürün kontrollerinin artırılacağını belirtti.

YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR
“Her alanda yapacak çok işimiz var” diyen Erhürman, trafik yönetiminin güçlendirileceğini, yaptırım mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve fiziki iyileştirmelerin yapılması için göreve gelir gelmez adımlar atılacağını belirtti. Erhürman, işyeri çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyumun sağlanması amacıyla da denetimlerin etkinleştirileceğini, toplumun genel yaşam kalitesinin artırılması amacıyla düzenli eksersiz yapan birey sayısının artırılması ve lisanslı sporcuların desteklenmesi konularında girişimleri olacağını ve sporun her alanında dopingin önüne geçileceğini belirtti.

GERÇEKÇİ VE DİNAMİK BİR DIŞ POLİTİKA
BM parametreleri çerçevesinde iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federal çözümün ve dış politika alanında bu amaçla yapılacak çalışmaların yaşamsal önemde olduğunu söyleyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının dünya ile bütünleşmesi ve uluslararası hukukun parçası olması yönünde çözüm odaklı ve çok yönlü bir dış politikanın izleneceğini aktardı. Erhürman, çözüm müzakereleri ve müzakere sistematiğinin yeniden düzenleneceğini, güven artırıcı önlemlerin destekleneceğini belirtti.